Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego
pod adresem https://ogloszenia.stargard.pl
z dnia 04-01-2021r.

Definicje :
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – treść niniejszego regulaminu;
 2. Regulamin usług dodatkowych - dostępny w Serwisie internetowym i jego różnych częściach, Regulamin dodatkowych Usług, w tym płatnych, oferowany dla Użytkowników serwisu,  bezpośredniego lub pośrednio w procesie sprzedaży oraz płatności.
 3. Użytkownik indywidualny lub biznesowy / przedsiębiorca indywidualny / Ogłoszeniodawca - Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobowość prawna, firma albo jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje publikacji Ogłoszenia lub zakupu Usługi w ramach Portalu Stargardzki Portal Ogłoszeniowy.
 4. Użytkownik biznesowy / przedsiębiorca indywidualny / Reklamodawca – Użytkownik firmowy, lub Partner biznesowy, podmiot którego Reklamy publikowane są w ramach Serwisu Ogłoszeniowego Stargardzki Portal Ogłoszeniowy.
 5. Właściciel portalu- Właściciel serwisu internetowego Stargardzki Portal Ogłoszeniowy mieszczącego się pod adresem https://ogloszenia.stargard.pl  , firma Profesjonalne Systemy Informatyczne -Sławomir Balcerek z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Mikołaja Reja 8a/1 | NIP: 854-222-02-22 | Tel. +48 579-631-581 | E-mail: biuro@balcerek.biz
 6. Serwis internetowy- Elektroniczny system publikacji Ogłoszeń dostępny pod adresem https://ogloszenia.stargard.pl  lub w subdomenach serwisu czyli https://*.ogloszenia.stargard.pl
 7. Użytkownik serwisu- każdy Użytkownik serwisu dostępnego pod adresem https://ogloszenia.stargard.pl lub w subdomenach serwisu czyli https://*.ogloszenia.stargard.pl
 8. Ogłoszenie - zredagowane przez Użytkownika serwisu ogłoszenie lub oferta dotycząca sprzedaży (zachęcenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, podjęcia pracy, oferowanych usług itp., zamieszczone w Serwisie internetowym, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 9. Ogłoszenie promowane opcja- dodatkowo płatna Usługa wyróżnienia, polegająca na publikacji odpowiedniej etykiety przy danym Ogłoszeniu o nazwie ( Polecamy ) oraz publikacji Ogłoszenia również w slajderze znajdującym się na głównej stronie Serwisu internetowego.
 10. Baner reklamowy- Jedno lub wielokolorowy, baner reklamowy umieszczony w serwisie Stargardzki Portal Ogłoszeniowy. Dodatkowo płatna Usługa dla Reklamodawców i Partnerów Serwisu internetowego, której cennik dostępny jest na stronie https://ogloszenia.stargard.pl/page/1/cennik/.
 11. Konto użytkownika- przydzielona danemu Użytkownikowi serwisu, część Serwisu internetowego, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach swojego konta (panel );
 12. Towar lub Usługa— rzecz, przedmiot, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
 13. Cennik — opublikowany wykaz ustalonych przez Właściciela serwisu opłat za Towary i Usługi świadczone w ramach Serwisu internetowego https://ogloszenia.stargard.pl, którego aktualna wersja znajduje się w zakładce cennik,  https://ogloszenia.stargard.pl/page/1/cennik/

 

Regulamin :

Pkt 1- Dostępny pod adresem https://ogloszenia.stargard.pl, Serwis internetowy prowadzony jest przez firmę Profesjonalne Systemy Informatyczne – Sławomir Balcerek  Dane adresowe / kontaktowe: adres: Mikołaja Reja 8a/1 |  73-110 Stargard | NIP: 854-222-02-22 | Tel.: +48 579-631-581 (opłata wg. cennika właściwego operatora)

Pkt 2- Z oferty Serwisu internetowego może korzystać każdy, kto zgodnie z Polskim prawem, posiada zdolność do podejmowania czynności cywilnoprawnych. Użytkownik serwisu  musi być osobą pełnoletnią.

Pkt 3- Serwis internetowy funkcjonuje na  obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym na jej terenie prawem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

Pkt 4- W celu korzystania z Serwisu internetowego należy posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek, niewłaściwie działającego sprzętu Użytkownika serwisu. Nie odpowiadamy również za szkody powstałe nie z winy Stargardzkiego Portalu Ogłoszeniowego, a w szczególności za szkody i błędy wynikające z działania sieci Internet. Funkcjonowanie Serwisu internetowego nie wymaga od Użytkownika serwisu posiadania dodatkowego oprogramowania.

Pkt 5- Użytkownik serwisu może w każdym momencie sprawdzić stan publikacji Ogłoszenia lub zakupionej Usługi. Odpowiednie informację o zmianie statusu itp. wysyłane są każdorazowo na podany przez Użytkownika serwisu adres email. Takie informacje można uzyskać również kontaktując się pod podanym  numerem telefonu lub drogą elektroniczną. Tel.: +48 579-631-581 adres email portal@ogloszenia.stargard.pl  (opłata wg. cennika właściwego operatora)  

Pkt 6- Termin publikacji Ogłoszenia, zwykle nie przekracza 1 dnia roboczego (nie licząc dni wolnych od pracy). Wyjątek stanowić mogą Ogłoszenia a z dodatkowymi usługami np. reklama w mediach społecznościowych. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkunastu dni), jednak wtedy Użytkownik serwisu, zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony.

Pkt 7- Firma Profesjonalne Systemy Informatyczne - Sławomir Balcerek, Właściciel Serwisu internetowego Stargardzki Portal Ogłoszeniowy, ma prawo do odstąpienia od publikacji Ogłoszenia lub zawartej Umowy sprzedaży, Produktu lub Usługi wybranej przez Użytkownika serwisu, nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji lub publikacji. O fakcie odstąpienia od umowy Użytkownik serwisu zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika serwisu w formularzu zamówienia, dodawania ogłoszenia lub formularzu kontaktowym.

Pkt 8- Serwis internetowy, zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych Użytkownika serwisu oraz treści Ogłoszenia. W razie powzięcia wątpliwości, że transakcja lub publikacja może być niezgodna z polskim prawem, Właściciel serwisu Stargardzki Portal Ogłoszeniowy ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub publikacji Ogłoszenia bez podania przyczyny.

Pkt 9- Użytkownik serwisu ma prawo anulować zamówienie na Produkt lub Usługę w ciągu 1h od jego złożenia i maksymalnie do 1h przed jego realizacją. Użytkownik serwisu ma też prawo nie odebrać zamówionego Towaru czy Usług, ale w takim przypadku jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wysyłką Towaru oraz przygotowaniem technicznym Usług.

Pkt 10- W przypadku zamówień lub publikacji Ogłoszeń, nie zrealizowanych z winy Użytkownika serwisu, a w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub kodu pocztowego. Właściciel serwisu Stargardzki Portal Ogłoszeniowy, zastrzega sobie prawo obciążenia Użytkownika serwisu poniesionymi kosztami wykreowania Usług, oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności zarówno pośredniej jak i bezpośredniej.

Pkt 11- Każdemu Użytkownikowi serwisu, będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z Serwisu internetowego https://ogloszenia.stargard.pl , przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu Towaru (Usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres korespondencji zwykłej : Stargardzki Portal Ogłoszeniowy | Profesjonalne Systemy Informatyczne - Sławomir Balcerek | Ul. Mikołaja Reja 8a/1 | 73-110 Stargard ( opłata zgoda z cennikiem danego operatora ) lub drogą mailową na adres portal@ogloszenia.stargard.pl lub admin@ogloszenia.stargard.pl

Terminy:

Prawo do odstąpienia od zawartej Umowy, przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania Towaru lub realizacji Usługi. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument lub przedsiębiorca indywidualny wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru lub Usługę należy zwrócić na poniższy adres:

Profesjonalne Systemy Informatyczne - Sławomir Balcerek | Ul. Mikołaja Reja 8a/1 | 73-110 Stargard

 

Koszty zwrotnego dostarczenia Towaru lub koszty techniczne wytworzenia Usługi obciążają konsumenta lub przedsiębiorcę indywidulanego, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Właściciela serwisu świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego.

Wyłączenie prawa odstąpienia:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego jest wyłączone w przypadku:

-rozpoczęcia – za zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego – świadczenia Usług przez https://ogloszenia.stargard.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy,

-umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, Towarów (Usług) o właściwościach określonych przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

-świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

Pkt. 12 - Właściciel serwisu ma prawo do usunięcia Banera reklamowego, Ogłoszenia, Ogłoszenia promowanego oraz niepublikowania materiałów, jeżeli naruszą ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

    - noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji

    -naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej

    -powszechnie uznane za obraźliwe

    -szkodzące dobremu imieniu lub renomie Właściciela serwisu lub jego partnerów

    -wprowadzające w błąd lub noszące znamiona naruszenia powszechnie stosowanej Netykiety

- zawierające linki sieciowe prowadzące do innych serwisów internetowych

Pkt. 13 – Serwis internetowy oferuje Ogłoszeniodawcą, publikowanie Ogłoszeń lub Ogłoszeń promowanych na stronie https://ogloszenia.stargard.pl lub w jej częściach, pod adresami subdomen https://*.ogloszenia.stargard.pl, przy tym nie ingeruje w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w Pkt. 12 Regulaminu. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami lub Usługami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa polskiego lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest publikowanie informacji o  Towarach lub Usługach wymienionych w obowiązującym prawie jako zakazane.

Pkt. 14 - Serwis internetowy oferuje Reklamodawcą, umieszczanie Banerów reklamowych oraz innych materiałów marketingowych, promowanych w Serwisie internetowym https://ogloszenia.stargard.pl lub w jego częściach pod adresami subdomen https://*.ogloszenia.stargard.pl, przy tym nie ingeruje w formę i treść tych materiałów, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w Pkt. 12 Regulaminu. Reklamodawca zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami lub Usługami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa polskiego lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest publikowanie informacji o  Towarach lub Usługach wymienionych w obowiązującym prawie jako zakazane.

 

Pkt. 15- Użytkownik serwisu jest odpowiedzialny za publikowane treści Ogłoszenia (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Pkt. 16- Właściciel serwisu nie odpowiada za:

 

    - brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia lub samym Ogłoszeniem

    - realizację obowiązków Użytkowników serwisu wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia

    -działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Właścicieli serwisów niezależnych

    -składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji

    - usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa  w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

Pkt. 17 - Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do, usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta Użytkownika serwisu, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników Serwisu internetowego. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Właściciela serwisu lub w inny sposób szkodzi Właścicielowi serwisu, pośrednio lub bezpośrednio.

Pkt. 18 - Właściciel serwisu podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z Partnerami, w szczególności innymi wydawcami, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami reklam telewizyjnych oraz radiowych.

Pkt. 19 - Użytkownik serwisu, wyrażając zgodę na publikowanie Ogłoszenia w Serwisie internetowym, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku publikacji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u Partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia, chyba że inaczej stanowi przedstawiona oferta dotycząca współpracy.

Pkt. 20- Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie internetowym wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności, a także  wypełnienia przez Użytkownika serwisu odpowiedniego formularza. Jednocześnie, użytkownik serwisu zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi i dołożenia odpowiedniej staranności przy publikacji Ogłoszenia lub składaniu zamówienia.

Pkt. 21- Właściciel serwisu, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz bezpieczeństwo Serwisu internetowego, na odpowiednim poziomie. Uprawniony jest do przeprowadzania przerw technicznych. Przerwa techniczna może prowadzić do  zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz w udostępnianiu Serwisu internetowego, jeśli powodem są: aktualizacja, modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu lub oprogramowania. Właściciel serwisu nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Każdorazowo i w ramach możliwości technicznych, Użytkownicy serwisu zostaną o takich pracach powiadomieni z wyprzedzeniem.

Pkt.  22 – Administrator danych osobowych :

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych Stargardzkiego Portalu Internetowego jest firma: Profesjonalne Systemy Informatyczne - Sławomir Balcerek | Ul. Mikołaja Reja 8a/1 | 73-110 Stargard | Tel.: +48 579-631-581  | E-mail: biuro@balcerek.biz

Pkt.  23- Regulamin dostępny jest w języku polskim, zawsze w aktualnej wersji na stronie, https://ogloszenia.stargard.pl/regulamin/ .

Stargardzki Portal Ogłoszeniowy, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili. Zmiana Regulaminu  staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela portalu, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie  https://ogloszenia.stargard.pl/regulamin/  zmienionego Regulaminu. Zamówienia i Ogłoszenia, złożone oraz publikowane przez Użytkowników serwisu przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, będą realizowane według dotychczasowych postanowień.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 , oprócz dni wolnych ustawowo od pracy. Kontakt pod numerem telefonu +48 579-631-581 (opłata wg. cennika właściwego operatora), oraz adresem mailowym admin@ogloszenia.stargard.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebook-u, pod adresem https://www.facebook.com/StargardzkiPortalOgloszeniowy

banner footer